Pro zákazníky
Nastavení služby
Čtení emailů
Správa databáze
Informace o službě
Objednat
Nabízené služby
Proč si vybrat WebX
Ceník služeb
Obchodní podmínky
FAQ
Provozovatel služby
Kontakt
 FAQ | bcom.cz | webx.cz | certifikaty.com | servisní stránka 
Verze pro tisk

Obchodní podmínky poskytování služby WebX


1)   Preambule
 1. Provozovatel poskytuje druhým stranám přístup ke službám WebX a umožňuje jejich využívání podle těchto Podmínek.


2)   Definice pojmů
 1. Službou WebX se rozumí umožnění zřízení virtuálního Web serveru s možností rozšíření datového prostoru Web serveru a databázového serveru a zajištění provozu WWW stránek Uživatele.

 2. Tam, kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o Smlouvě, je míněna "Smlouva o poskytování služby WebX". Kde se hovoří o Podmínkách, jsou míněny aktuální "Obchodní podmínky poskytování služby WebX" na internetových stránkách http://www.webx.cz, a kde se hovoří o Registraci, je míněn řádně vyplněný a odeslaný online objednávkový formulář služby WebX na internetových stránkách http://www.webx.cz.

 3. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře SmlouvuProvozovatelem služby WebX.

 4. Ceníkem se rozumí aktuální ceník Provozovatele veřejně přístupný na internetových stránkách http://www.webx.cz.

 5. Data podle těchto obchodních podmínek jsou jakékoliv kombinace základních jednotek informace, které mají formu kódu, znaků, obrazů, zvuků a jejich souborů či kombinací, které jsou zachytitelné prostředky výpočetní techniky a které jsou přenositelné po počítačových sítích.


3)   Práva a povinnosti Provozovatele
 1. Provozovatel je povinen umožňovat Uživateli přístup ke službě WebX v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.

 2. Provozovatel se zavazuje zprovoznit Uživateli do 1 hodiny po online Registraci omezenou službu WebX, která neobsahuje služby FTP a SQL. Provozovatel je dále povinen zprovoznit Uživateli plně funkční službu WebX nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení řádně vyplněné Smlouvy. Pokud nebude Provozovateli do 14 dní od online Registrace doručena Uživatelem řádně vyplněná Smlouva, bude Uživateli omezená služba WebX zrušena.

 3. Provozovatel je povinen vést záznam o využívání služby WebX Uživatelem, sloužící pro vyúčtování služby WebX Uživateli, po dobu minimálně 6 měsíců zpětně.

 4. Vlastnický nárok na doménu, online zaregistrovanou s využitím služby WebX, má Uživatel. U autorizovaných správců domén však může být z důvodu online registrace uveden jako vlastník Provozovatel. Provozovatel nenese zodpovědnost za ztrátu vlastnických práv k této doméně zapříčiněnou neuhrazením správních poplatků registračním autoritám. Provozovatel je povinen na základě žádosti Uživatele za administrativní poplatek převést údaj o vlastnictví na Uživatele.

 5. Poplatky registračním autoritám spojené se zřízením/provozem doménového jména hradí Uživatel. V případě zájmu mohou být tyto poplatky hrazeny prostřednictvím Provozovatele. U registrací domén mimo národní doménu .CZ si Provozovatel účtuje administrativní poplatek dle platného Ceníku.

 6. Provozovatel má právo zamezit šíření dat, která Uživatel šíří v rozporu s těmito Podmínkami.

 7. Provozovatel umožňuje provoz autorizovaných certifikátů SSL. V případě této služby si Provozovatel účtuje za zavedení certifikátu do systému jednorázový administrativní poplatek uvedený v Ceníku. Náklady na vygenerování certifikátu hradí Uživatel.

 8. Provozovatel má právo na nezbytně nutnou dobu přerušit provoz serverů např. z důvodů údržby, upgrade a oprav systémů, které ovlivňují poskytování služby WebX.

 9. Provozovatel si vyhrazuje právo zasahovat v nezbytně nutné míře do chodu virtuálního serveru Uživatele, pokud by tento ohrožoval celkový provoz služby WebX nebo jinak omezoval funkce služby a ostatní uživatele této služby. Provozovatel je povinen neprodleně informovat Uživatele o takovýchto zásazích.

 10. Provozovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby WebX či úplně zrušit službu WebX. Zrušení služby WebX musí Provozovatel oznámit minimálně s dvouměsíčním předstihem.

 11. Provozovatel nepřejímá zodpovědnost za poškození Dat Uživatele třetí stranou. Provozovatel umožní v případě poškození Dat jejich obnovu z pravidelných záloh.


4)   Práva a povinnosti Uživatele
 1. Uživatel je povinen při využívání služby WebX dodržovat tyto Podmínky, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Nesmí zejména porušovat zákonem chráněná práva, zájmy Provozovatele a třetích osob.

 2. Uživatel nesmí využívat služby WebX k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných Dat.

 3. Vzhledem k možnosti provádět téměř veškeré změny v nastavení služby WebX online, zadává Uživatel při registraci heslo, které mu umožňuje provádět veškerá nastavení a změny v rozsahu služby WebX. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré změny skladby služeb WebX, učiněné pomocí tohoto hesla, mají stejnou platnost jako písemný dodatek ke Smlouvě mezi UživatelemProvozovatelem podepsaný oběma stranami.

 4. Uživatel je povinen provést všechna rozumně možná opatření k zachování hesla v tajnosti, aby tak nemohlo dojít k jeho zneužití třetí osobou. V případě zneužití hesla jinou osobou zapříčiněného jednáním Uživatele nese Uživatel všechny důsledky. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen si toto heslo neprodleně změnit v nastavení služby WebX a informovat o této skutečnosti Provozovatele.

 5. Uživatel má právo na změnu skladby služeb WebX pomocí hesla k nastavení, popř. na základě žádosti Provozovateli.

 6. Uživatel má právo písemně požádat o technickou podporu.


5)   Využitelnost dat služby WebX
 1. Provozovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad s morálními principy jakýchkoliv Dat pocházejících ze sítě Internet, pokud tato data nezveřejnil přímo Provozovatel nebo pokud je předem prokazatelně neschválil.

 2. Uživatel má v rámci služby WebX každý měsíc k dispozici přenos Dat do limitu 50 GB. Nad tento limit je každých započatých 50 GB zpoplatňováno dle Ceníku. Tento limit lze po dohodě s Provozovatelem zvýšit písemným dodatkem ke smlouvě.

 3. Uživatel nesmí bez prokazatelného písemného souhlasu Provozovatele provozovat prostřednictvím služby WebX stránky s erotickým obsahem. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda stránky Uživatele obsahují erotické materiály. Porušení tohoto bodu může být pro Provozovatele důvodem ke zrušení Smlouvy.

 4. Veškeré CGI-skripty a programy běžící prostřednictvím služby WebX musí být Uživatelem před instalací předloženy Provozovateli ke schválení.


6)   Reklamační pravidla
 1. Závady služby WebX může Uživatel reklamovat písemně na adrese Provozovatele, elektronickou poštou na adresu support@webx.cz či telefonicky na nepřetržitou zákaznickou podporu na čísle +420 603 454646.

 2. Provozovatel vynaloží veškeré rozumně požadovatelné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší době.

 3. Nemůže-li Uživatel využívat služby WebX pro závady služby WebX a trvala-li závada alespoň 4 hodiny, má právo na snížení měsíčních úhrad o poměrnou část za dobu, po kterou byla služba nefunkční. Jiná náhrada, přesahující tento rámec, nemůže být poskytnuta. Nárok na vrácení úhrad je Uživatel povinen uplatnit písemně na adrese Provozovatele nejdéle do 6 měsíců od prvního dne závady.


7)   Všeobecné podmínky
 1. Uživatel bude emailem či telefonicky informován o zprovoznění služby WebX.

 2. V zájmu bezpečnosti a ochrany know-how se UživatelProvozovatel zavazují dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu jejich systémů (důvěrné informace) před třetími stranami, vyjma informací oficiálně zveřejněných.

 3. Tyto Podmínky mohou být ze strany Provozovatele změněny. Provozovatel se zavazuje Uživatele o této skutečnosti bezodkladně informovat a to písemně a na www stránkách http://www.webx.cz.

 4. Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1. března 2003 a jsou platné do vydání nových obchodních podmínek služby WebX.